Titulok
Sleva až 20 % na všechny produkty se slevovým kódem "jaro20"
Doprava
Doprava zdarma při nákupu na 1 390 Kč

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Internetového obchodu www.cecotec.cz

 

I. Všeobecná ustanovení

1.1 Tento reklamační řád se řídí zákonem č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platném znění (dále jen „Občiansky zákonník“), zákonem č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“), zákonem č. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory Prodávajícího v platném znění a zákonem č. 22/2004 Z. z. o elektronickém obchodu v platném znění a upravuje právní vztah mezi Prodávajícím, kterým je:

1.2 Prodávajícím je společnost

Obchodní jméno: PLAY Electronics, s.r.o.
Sídlo: Prielohy 1166/1D, Žilina 010 07, Slovenská republika
Zapsána v rejstříku Okresního soudu Žilina, Oddíl Sro, Vložka číslo 18461/L
IČO: 36 719 927
DIČ: 2022297970
IČ DPH: SK 2022297970
Bankovní účet: SK93 0200 0000 0042 7447 5351

Instrukce pro nahlašování reklamací: www.cecotec.cz/servis/
Email: info@cecotec.cz

Prodávající je plátcem DPH /Daně z přidané hodnoty/

(dále také „Prodávající“) a každou osobou, která je Kupujícím zboží, nebo služeb nabízeného Prodávajícím na Webovém sídle Prodávajícího www.cecotec.cz, která vystupuje v pozici spotřebitele. Spotřebitelem je Kupující – fyzická osoba, který při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím Webového sídla Prodávajícího, nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

1.3 Na Kupujícího, který není spotřebitelem, se vztahuje tento Reklamační řád pouze přiměřeně. Právní vztah Kupujících – podnikatelů a Prodávajícího se řídí výlučně zákonem č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník ve znění pozdějších předpisů.

 

II. Odpovědnost Prodávajícího za vady produktů (zboží a služeb)

2.1 Prodávající je povinen dodat věc (zboží) nebo službu v souladu s uzavřenou kupní smlouvou t.j. v požadované jakosti, množství a bez vad (faktických, právních).

2.2 Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc nebo služba při převzetí Kupujícím. Prodávající odpovídá za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka). Kupující je povinen vady zboží nebo služeb uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu. Při použitých věcech Prodávající neodpovídá za vady vzniklé jejich opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

2.3 Prodávající rovněž neodpovídá za vady, které vznikly

– mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím, jinou osobou nebo náhodou po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího

– nesprávným zacházením se zbožím, jednáním v rozporu s návodem k používání nebo způsobem mimo obvyklé použití zboží – zanedbáním nebo nesprávnou péčí či údržbou zboží

– po uplynutí záruční doby

– neodborným zásahem do zboží nebo jeho částí

– používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí nebo v nevhodném prostředí

– přepětím v síti, případně působením elektrostatického výboje jinými fyzikálními či chemickými vlivy, které vznikly nezávisle na činnosti prodávajícího

– změnami zboží, které vyplývají z vlastností zboží

– zanedbáním péče a údržby o zboží

– poškozením zboží nadměrným zatěžováním, tzn. například použitím ne pro domácí potřebu ale pro podnikatelskou činnost

– používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci ke zboží, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek

– poruchy způsobené použitím komponentů jiných, než doporučených výrobcem nebo dodavatelem, stejně jako opravou či modifikací osobami jinými, než osobami autorizovanými výrobcem

– poruchy způsobené náhodným nebo záměrným vniknutím kapaliny nebo cizích předmětů dovnitř zboží

– vybité baterie, snížení kapacity baterie způsobené jejím opotřebením nebo vytečeným elektrolytem

– zboží, které nese známky pokusu o násilné otevření

Vadou není běžné opotřebení zboží, které vyplývá z používání a vlastností zboží nebo v důsledku uplynutí doby použitelnosti (životnosti) výrobku nebo jeho části.

Prodávající neodpovídá za zachování vlastností zboží, na kterém byl proveden neodborný zásah nebo je upraven či jakkoli pozměněn v důsledku jednání Kupujícího či třetí osoby. Odpovědnost za takový nový, upravený výrobek přebírá osoba, která takový zásah nebo úpravu provedla.

2.4 Před předáním zboží z důvodu reklamace je objednatel povinen na vlastní náklady data na zboží zálohovat. Při servisním zásahu může dojít ke ztrátě dat, pokud objednavatel data nezálohuje, prodávající za jejich ztrátu neodpovídá.

 

III. Záruční doba

3.1 Záruční doba je 24 měsíců. Záruční doba pokud jde o použitou věc je 12 měsíců. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci Kupujícím.

3.2 Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty.

3.3 Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než Prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

3.4 Dojde-li k výměně za novou věc, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

3.5 Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

3.6 Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

3.7 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož io provedení opravy ao době jejího trvání.

3.8 V návaznosti na § 429, ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platném znění, Prodávající prohlašuje, že v obchodních vztazích mezi Prodávajícím a Kupujícím, který nevystupuje v postavení spotřebitele, Prodávající přebírá záruku za jakost v délce trvání 12 měsíců.

 

IV. Postup při uplatňování práv z odpovědnosti za vady (Reklamace)

4.1 Kupující je povinen uplatnit práva z odpovědnosti za vady věci, zboží nebo služby bez zbytečného odkladu poté co vady zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby. Instrukce, jak postupovat v případě reklamace naleznete na: www.cecotec.cz/servis/.

4.1.1 Reklamací uplatňuje Kupující nároky z odpovědnosti za vady. Aby Prodávající mohl řádně reklamaci vyřídit, je třeba konkrétní vady vytknout nebo popsat, jak se vadnost zboží projevuje.

4.1.2 Reklamovat lze pouze zboží, které zakoupil Kupující u Prodávajícího. Za tímto účelem Kupující Prodávajícímu umožní zboží přezkoumat a současně prokáže existenci právního vztahu mezi Kupujícím a Prodávajícím i zachování lhůty pro uplatnění odpovědnosti za vady. (doklad o koupi zboží) ).

4.1.3 Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat spotřebiteli potvrzení. Je-li reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, Prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit spotřebiteli ihned; není-li možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

4.1.4 Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace, jestliže lhůta pro její vyřízení začala běžet ode dne převzetí předmětu reklamace prodávajícím.

4.2 Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace podle § 2 písm. m) zákona č. 250/2007 Z. z. v platném znění (pod vyřízením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí) ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Jestliže k převzetí předmětu reklamace prodávajícím dojde v pozdější den, než je den uplatnění reklamace, tak lhůty pro vyřízení reklamace podle tohoto odstavce začínají běžet ode dne převzetí předmětu reklamace prodávajícím; nejpozději však od momentu, kdy prodávající znemožní nebo zabrání převzetí předmětu reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku (předmětu reklamace) za nový výrobek.

4.3 Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, může Prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady související s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout spotřebiteli kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.

4.4 Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a Prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat výrobek k odbornému posouzení. Je-li výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese Prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže odpovědnost Prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

4.5 Spotřebitel má právo na úhradu nezbytných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odesílání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady zboží a služeb.

4.6 Náležitosti odborného posouzení ve smyslu bodu 4.3 tohoto článku:

Odborné posouzení musí obsahovat:

a) identifikaci osoby, která provádí odborné posouzení,
b) přesnou identifikaci posuzovaného výrobku,
c) popis stavu výrobku,
d) výsledek posouzení,
e) datum vyhotovení odborného posouzení.

 

V. Práva Kupujícího při uplatnění práv z odpovědnosti za vady

5.1 Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

5.2 Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím Prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.

5.3 Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to Kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže. Pokud výrobek, který je předmětem reklamace již není obchodně dostupný, Prodávající může poskytnout Kupujícímu zboží, které má minimálně takové technické vlastnosti, jaké měl původní výrobek, resp. výrobek kterým bylo toto zboží výrobcem nahrazeno.

5.4 Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má Kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší Kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě (třetí vadě) nebo pro větší počet vad (tří najednou přítomných vad) věc řádně užívat.

5.5 Jde-li o jiné neodstranitelné vady, které nebrání tomu, aby věc mohla být řádně užívána, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

5.6 Pokud věc prodávaná za nižší cenu nebo použitá věc má vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

5.7 V případě záruční reklamace nemá Kupující nárok na vydání dílů nebo součástí zboží, které byly ve zboží vyměněny při odstraňování vady.

5.8 Kupující je povinen provést prohlídku zboží při doručení zásilky (převzetí zboží ze servisu) za přítomnosti dopravce a má nárok zboží nepřevzít, je-li na něm viditelné mechanické poškození způsobené přepravou nebo je-li zboží neúplné.

 

VI. Závěrečná ustanovení

6.1 Tento Reklamační řád tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek a Zásad a poučení o ochraně osobních údajů tohoto Webového sídla. Dokumenty – Všeobecné obchodní podmínky a Zásady a poučení o ochraně osobních údajů tohoto Webového sídla jsou zveřejněny na doméně Webového sídla Prodávajícího.

6.2 V případě změny v Reklamačním řádu, vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí podle Reklamačního řádu platného a účinného při uzavření Kupní smlouvy, a to až do momentu jejího zániku.

6.3 Kupující má právo obrátit se na Prodávajícího se žádostí o nápravu, není-li spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Kupující má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů, pokud prodávající na žádost o nápravu odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání. Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov) Návrh na zahájení alternativního řešení sporu lze podat i prostřednictvím platformy pro alternativní řešení sporů http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Slovenská obchodní inspekce je i dozorovým orgánem, kterému činnost prodávajícího podléhá, kontakt:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
Email: ba@soi.sk
Tel. č.: 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
Fax č.: 02/58 27 21 70

6.4 Tento Reklamační řád je platný a účinný momentem jeho zveřejnění na Webovém sídle Prodávajícího dne 23.10.2023